Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

incompleta
0113 29a1 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabehindblueeyes behindblueeyes
incompleta
Trochę śmiesznie, a trochę jednak nieśmiesznie, że to takie życiowe, co napisał Żulczyk. Bo niby było warto oszaleć, dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund, ale jednak dajcie mi tyle piwa, żebym mógł wyszczać swoje serce.  No i tak sobie właśnie teraz myślę, że to bardzo w punkt. Dzięki.
Reposted fromdontforgot dontforgot viarzzkropka rzzkropka
incompleta
1010 6419 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viarzzkropka rzzkropka
incompleta
incompleta
incompleta
4641 90c3 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

April 18 2018

incompleta
1366 0a8a 390
incompleta
0297 aefe 390
Reposted frommalice malice viarzzkropka rzzkropka
incompleta
3289 13f7 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viarzzkropka rzzkropka
incompleta
7278 094a 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viarzzkropka rzzkropka
incompleta
Każdy czasami traci z oczu siebie samego.
— Haruki Murakami
incompleta
7137 6e1a 390
Reposted frompiehus piehus viarzzkropka rzzkropka
incompleta
7541 6d22 390
Reposted fromzimnafuzja zimnafuzja viarzzkropka rzzkropka
incompleta
7247 bdaf 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viarzzkropka rzzkropka
incompleta

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viatenderly tenderly
incompleta
Szukam jutra, ale wczoraj znowu dręczy w snach
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viatenderly tenderly
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna viatenderly tenderly

January 16 2018

incompleta
6952 350c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadobby dobby
incompleta
incompleta
7570 9805 390
Reposted frompunisher punisher viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl