Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2017

incompleta

Tolerancja

Dlaczego nie mówimy o tym, co nas boli otwarcie?
Budowa ściany wokół siebie - marna sztuka.
Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczą.
Czasami tylko tego pragnę, tego szukam.

Na miły Bóg,
życie nie tylko po to jest, by brać,
życie nie po to, by bezczynnie trwać,
i aby żyć - siebie samego trzeba dać.

Problemy twoje, moje, nasze boje, polityka,
a przecież każdy włos, tak jak nasze lata - policzony.
Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci.
Daleko raj, gdy na człowieka się zamykam.

Stanisław Soyka
Reposted fromcudoku cudoku vialittledina littledina
incompleta
incompleta
incompleta
incompleta
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
incompleta
incompleta
incompleta
3160 d9c9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarzzkropka rzzkropka
4606 684c 390
Reposted fromSphinx Sphinx viarzzkropka rzzkropka
incompleta
Reposted fromworst-case worst-case viarzzkropka rzzkropka
incompleta
6385 191a 390
incompleta
Zanim coś osiągniesz, musisz czegoś od siebie oczekiwać.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarzzkropka rzzkropka
incompleta
7849 e68a 390
Reposted fromdaelmo daelmo viarzzkropka rzzkropka
incompleta
incompleta
Kiedy już raz doświadczyłeś pewnej bliskości, inne jej rodzaje już cię nie zaspakajają.
— Salley Vickers
Reposted fromrol rol viarzzkropka rzzkropka
5208 9929 390
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viarzzkropka rzzkropka
incompleta

March 23 2017

9162 70ce 390

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viabeeth beeth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl